Wat is duurzaamheid?

De term duurzaamheid is al in 1987 gedefinieerd, ook al lijkt dit een begrip van pas de laatste tijd. De officiële omschrijving luidt:

“Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”.

In feite komt het er op neer dat we goed met de aarde omgaan zodat deze ook nog functioneert en goed bewoonbaar blijft voor volgende generaties. In duurzaamheid speelt het begrip van de drie P’s een grote rol: People (de mens), Planet (het milieu) en Profit (de economie). Daarbij is het van belang dat deze drie altijd goed in evenwicht met elkaar zijn.

Op dit moment zijn grote thema’s de CO2-uitstoot i.c.m. de opwarming van de aarde en het opraken van fossiele brandstoffen (zoals olie). Hier moet nu een oplossing voor worden gevonden zodat toekomstige generaties niet in grote problemen raken. Wereldleiders hebben afgesproken eens in de zoveel tijd een milieutop te organiseren waarin afspraken worden gemaakt. Ook in Nederland komt duurzaamheid steeds prominenter op de politieke agenda. Zo is er tegenwoordig een Minister voor Klimaat en Energie. Ook is in 2013 een energieakkoord opgesteld, welke onder andere de volgende voornemens bevatte:

    In 2023 dient er 16% hernieuwbare energie te zijn

    15.000 nieuwe banen gecreëerd door duurzame energie en energiebesparende maatregelen

    Subsidies voor het verduurzamen van bestaande huizen

    Alle huizen voorzien van een energielabel


Reactie plaatsen