Algemene voorwaarden WeSocialMEN VOF

Artikel 1: Definities

1.1 WSM: De besloten vennootschap WeSocialMEN VOF, gevestigd te Amsterdam, Nederland.
1.2 Algemene voorwaarden: Onderhavige algemene voorwaarden van WeSocialMEN VOF 
1.3 Member: de natuurlijke persoon die zich aanmeldt voor één van de training programma’s aangeboden door WSM en een overeenkomst sluit met WSM. 
1.4 Overeenkomst: De in lid 3 omschreven overeenkomst. 
1.5 Trainingen: de verschillende trainingen die WSM aanbiedt.  


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede de overeenkomsten van WSM. 
2.2 Door het aanmelden van de member voor één van de programma’s aangeboden door WSM, aanvaardt de member de algemene voorwaarden en worden de algemene voorwaarden geacht (stilzwijgend) onderdeel uit te maken van de overeenkomst. 
2.3 WSM behoudt zich het recht om members van onze programma’s te weigeren indien zij hiervoor gegronde redenen kent. 
2.4 Indien enige bepaling uit de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepaling van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen over een te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen. 
2.5 Indien WSM niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WSM in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3: De services

3.1 De training The Social Gym 4.0 (TSG 4.0) wordt in het Nederlands gegeven en bestaat uit onderstaande elementen:
A. Toegang tot het e-learning videoplatform middels persoonlijke inloggegevens;
B. 1x per maand: live Q&A-call met andere members
C. 1x per kwartaal: de Empowerment-sessie in Utrecht/Antwerpen met andere members
D. Ongoing: de online community met gelijkgestemden
E. Eenmalig: persoonlijk feedback op je online dating profiel

3.2 De training The Relationship Mastermind (TRM) wordt in het Nederlands gegeven en bestaat uit onderstaande elementen:
A. Toegang tot het e-learning videoplatform middels persoonlijke inloggegevens;
B. 1x per maand: live Q&A-call met andere members
C. Eenmalig: persoonlijk sessie van 60 minuten in te boeken wanneer de member dit wenst
D. Ongoing: de online community met gelijkgestemden
E. Ongoing: toegang tot de kennisbank

3.3 De training Blok Y en deze wordt in het Nederlands gegeven.


Artikel 4: Herroepingsrecht/bedenktijd

4.1 De member heeft het recht om tot 30 dagen na de inschrijvingsdatum te overeenkomst te ontbinden, maar alleen per e-mail, support@wesocialmen.com. Bij annulering binnen de gestelde termijn, zullen er geen koste in rekening worden gebracht. Na het verstrijken van de gestelde termijn wordt het programma geacht te zijn goedgekeurd.


Artikel 5: Ontbinding

5.1 Het niet betalen van één maandelijkse bijdrage (zie ARTIKEL 9) kan voldoende reden zijn voor WSM om de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding van de overeenkomst zal niet eerder plaatsvinden dan nadat de member is aangemaand de vervallen termijn(en) te voldoen en derhalve in verzuim is. WSM zal, in beginsel, bij drie openstaande maandelijkse termijnen overgaan tot ontbinding van de overeenkomst.
5.2 In alle gevallen van contractbreuk door de member is de member gehouden om de daaruit voortvloeiende schade aan WSM te vergoeden.
5.3 De schade bij ontbinding van de overeenkomst wordt forfaitair vastgelegd op de som die gelijk is aan de nog niet vervallen maandelijkse bijdragen/facturen voor de gehele overeengekomen periode.


Artikel 6: Opzeggen training The Social Gym 4.0

6.1 Het is niet mogelijk om na de veertien dagen bedenktijd het online trainingsprogramma tussentijds te beëindigen met de verwachting dat de nog niet bekeken trainingsvideo’s in geld wordt terugbetaald. De member houdt deze openstaande video’s tegoed. Hierop staat geen einddatum. In geval van eventuele openstaande betalingsverplichtingen, zullen deze opeisbaar blijven door het bedrijf.

Voorbeeld: de member heeft 70% van de training afgenomen wat heeft geleid tot het gewenste resultaat. De member besluit om niet verder te gaan met het online trainingsprogramma. De niet bekeken trainingsvideo’s blijven open staan ter afname door de member. Dit op basis van de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging met daarin de afspraken van de services in artikel 2. De openstaande trainingsvideo’s in dit geschetste scenario worden in verband met de tussentijdse beëindiging niet in geld teruggestort.

Artikel 7: Opzeggen training TSG 4.0 en/of TRM - abonnementsvorm

7.1 Een abonnement op de training TSG 4.0 en/of TRM - maandabonnement aangegaan voor één maand is maandelijks opzegbaar. De opzegging dient te geschieden in dezelfde maand van de automatische incasso, per e-mail: support@wesocialmen.com.

Voorbeeld: indien de member zijn abonnement op 30 januari per e-mail opzegt, eindigt het abonnement per 31 januari.

7.2 Een abonnement op de training TSG 4.0 en/of TRM – jaarabonnement aangegaan voor één jaar is na de veertien dagen bedenktijd (artikel 4) niet tussentijds opzegbaar. Het abonnement wordt automatisch verlengd voor een periode van één jaar tenzij de member het abonnement tegen het einde van de looptijd opzegt per e-mail, support@wesocialmen.com. De member ontvangt tien dagen voor de verlenging een geautomatiseerde mail met daarin de aankondiging van de verlenging van het jaarabonnement, zodat de member daarvan op de hoogte is gesteld. WSM werkt met de verlenging van het jaarabonnement met een bedenktijd van zeven dagen na de aankondigingsmail. De opzegging dient minimaal drie dagen voor het einde van de looptijd te zijn ontvangen door WSM.
7.4 De overeenkomst die na de eerste periode van één jaar automatisch is verlengd, is opzegbaar met een opzegtermijn van één jaar.

Voorbeeld: een member heeft een jaarabonnement lopende van 12 februari 2022 t/m 12 februari 2023.

Situatie 1: de member zegt het abonnement op per e-mail op 8 februari 2023 (opzegtermijn van één maand), het abonnement wordt niet verlengd en eindigt op 12 februari 2023.
Situatie 2: de member zegt het abonnement op per e-mail op 10 februari 2023, het abonnement wordt verlengd met een jaar maar eindigt door de opzegging op 12 maart 2023.

Ter realisering van de doeleinden beschreven in deze Privacyverklaring kunnen wij uw gegevens buiten de EER overdragen. Wanneer dit het geval is, zullen wij de juiste maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat persoonsgegevens goed beveiligd zijn. Voor overdrachten naar de Verenigde Staten zorgen wij ervoor dat een dergelijke Amerikaanse partij aan het Privacy Shield voldoet. Voor andere overdrachten, kunnen we uw gegevens overdragen aan een door de Europese Commissie erkend land dat met betrekking tot Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.


Artikel 8: Levering

8.1 De member krijgt direct toegang tot het online videoplatform met daarop minimaal één en maximaal zes blokken van de desbetreffende training. Inloggen kan middels de persoonlijke inloggegevens die door WSM worden verstrekt.


Artikel 9: Duur van de overeenkomst

9.1 De member heeft de keuze om de training The Social Gym 4.0 volledig in één keer af te nemen middels handmatige betaling of heeft de keuze om de training TSG 4.0 en/of TRM af te nemen in geautomatiseerde abonnementsvorm.   
9.2 De training TSG 4.0 en/of TRM wordt aangegaan voor bepaalde tijd. De overeengekomen duur wordt bevestigd in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging. De member behoudt ten alle tijd het recht om gebruik te maken van in artikel 2.1 onder A genoemde service (trainingsvideo’s). Op de trainingsvideo’s zit geen einddatum.
9.3 De training TSG 4.0 en/of TRM – abonnementsvorm wordt aangegaan voor een periode van één maand of één jaar. De member kiest het gewenste abonnement, deze keuze wordt bevestigd in de overeenkomst c.q. opdrachtbevestiging.
9.4 Het maandelijkse abonnement wordt maandelijks automatisch verlengd met één maand.

9.5 Het kwartaalabonnement wordt na verloop van de eerste drie maanden automatisch verlengd voor een periode van drie maanden met dien verstande dat de member het abonnement kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.   
9.5 Het jaarlijkse abonnement wordt na verloop van het eerste jaar automatisch verlengd voor een periode van één jaar met dien verstande dat de member het abonnement kan opzeggen met een opzegtermijn van één maand.   


Artikel 10: Betaling training The Social Gym 4.0

10.1 De member ontvangt, bij aanmelding van de training The Social Gym 4.0 zonder abonnement, eenmalig een factuur of elke maand een termijnfactuur per e-mail voor de overeengekomen periode voor het gehele overeengekomen bedrag.
10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de factuur binnen 8 dagen te worden voldaan via de link in de e-mail, dan wel via een overschrijving per bank.


Artikel 11: Betaling training TSG 4.0 en/of TRM - abonnementsvorm

11.1 De member machtigt WSM om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank van de member om een bedrag, dan wel de maandelijkse termijnen, van zijn/haar rekening af te schrijven.
11.2 Indien een member zich middels een kortingsactie heeft aangemeld voor de training TSG 4.0 en/of TRM - abonnementsvorm wordt standaard het kortingsbedrag gerekend. WSM verhoogt dit bedrag niet na stilzwijgende verlenging van de overeenkomst.  
11.3 Indien de member van mening is dat een incasso onterecht is, heeft hij recht om binnen 56 dagen de incasso terug te boeken.
11.4 Indien de automatische incasso onterecht wordt gestorneerd door de member ontvangt de member een factuur voor de maandelijkse overeengekomen bijdrage. Deze factuur dient binnen 8 dagen te worden voldaan via de link in de e-mail, dan wel via een overschrijving per bank. 


Artikel 12: Aansprakelijkheid en eigen risico

12.1 WSM spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat desondanks incidenteel foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de trainer tijdens het programma, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van het programma aan member wordt verstrekt. WSM sluit iedere, naar redelijke wijze, aansprakelijkheid hiervoor uit.
12.2 Deelname aan de programma’s, geschiedt volledig op eigen risico van de member.
12.3 De member wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Neem bij twijfel contact op met uw (behandeld) (huis) arts en/of specialist(en).


Artikel 13: Garanties

13.1 WSM doet geen beloftes en garandeert geen bepaalde resultaten. Voorbeelden van verkregen resultaten van andere members worden gebruikt als marketingtool en als inspiratiebron. De getoonde resultaten zijn gebaseerd op feiten en de testimonials zijn door de members zelf geschreven of opgenomen, en worden gedeeld met hun toestemming.

13.2 Wanneer je het volledige programma doorloopt, actie onderneemt, het werk doet en alsnog behaal je geen resultaat, vraag ons om hulp. We doen ons best om dit probleem op te lossen zodat je alsnog de resultaten gaat behalen. Als we het alsnog niet kunnen oplossen, en je hebt de volledige training gevolgd, de documenten ingevuld, oefeningen gedaan etc, dan zullen we kijken naar andere oplossingen. Een voorbeeld is dat je (een deel van) je investering terug krijgt.


Artikel 14: Overmacht

14.1 In geval van overmacht van WSM zullen haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst worden opgeschort, zolang de overmachtstoestand voortduurt.
14.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van WSM onafhankelijke omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert en wel noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar eigen risico behoort te komen.
14.3 Zodra zich bij WSM een overmachttoestand voordoet als in het eerste lid van dit artikel bedoeld, zal WSM daarvan mededeling doen aan de member.
14.4 Voor zover daaronder niet reeds begrepen, wordt onder overmacht tevens verstaan: werkstaking, bedrijfsbezetting, blokkades, overheidsmaatregelen, oorlog, revolutie, terrorisme en/of enig daaraan gelijk te stellen toestand, stroomstoringen, storingen in elektronische communicatielijnen, brand, ontploffing en andere calamiteiten, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, alsmede omvangrijke ziekte van epidemiologische aard van personeel.
14.5 De opschorting zal echter niet gelden voor verplichtingen waarop de overmacht geen betrekking heeft en reeds voor het intreden van de overmachttoestand zijn ontstaan.
14.6 Indien de overmachttoestand drie maanden heeft geduurd is zowel de member als WSM gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De member is ook na zodanige beëindiging van de overeenkomst gehouden de door hem/haar aan WSM verschuldigde vergoedingen, die betrekking hebben op de periode vóór de overmachttoestand, aan WSM te betalen.
14.7 WSM is tijdens de overmachttoestand niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij de member, noch is WSM daartoe gehouden na beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.


Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

16.1 De member is de persoonlijke eigenaar van de WeSocialMEN.com End User licentie. Dit betekent dat hij gebruik maakt van de in artikel 3 omschreven services. Het bedrijf benadrukt dat deze licentie alleen mag worden gebruikt door de member.
16.2 De voor de uitvoering van de overeenkomst gebruikte beeld- en schriftelijk materiaal en opnames blijven te allen tijde (intellectueel) eigendom van WSM.
16.3 De in dit artikel bedoelde zaken mogen zonder voorafgaande toestemming niet verveelvoudigd worden, ter inzage gegeven worden en ter beschikking aan derden gegeven worden en/of gedupliceerd worden.  

Artikel 16: Toepasselijk recht

17.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Indien de member een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt de bevoegde rechtbank bepaald aan de hand van de regels uit het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.


Artikel 17: Bekendheid algemene voorwaarden

18.1 De member heeft kennis genomen van deze voorwaarden en akkoord gegeven via de 'bevestig algemene voorwaarden-knop' in de online vragenlijst via de link https://wesocialmen.com/survey dan wel via de link van de online betaling.


WeSocialMEN VOF
Tt. Vasumweg 40D6
1033 SC Amsterdam
Nederland